AVÍS LEGAL ESTABLIMENT GARRALLÀ

Li donem la Benvinguda al nostre lloc web, l'accés i ús d’aquest estan subjectes als següents termes i condicions legals (d’ara endavant "Condicions Generals"). En accedir i utilitzar el nostre lloc web, vostè accepta complir i quedar vinculat per aquests termes i condicions. Per favor, llegeixi acuradament la informació següent:

 

DADES IDENTIFICATIVES

TITULAR DE LA WEB

Titular: ESTABLIMENT GARRALLA

NRT: F-012382-Y

Domicili Fiscal i Social: Avinguda Sant Antoni, 6 – AD 400 La Massana

Telèfon: 83 50 49

Adreça de correu electrònic : estgarralla@andorra.ad

 

OBJECTE

Aquestes són les condicions generals que regulen l'accés, navegació i ús del portal web (d’ara endavant, "Lloc Web"), i les responsabilitats derivades de la utilització de tots els seus continguts. Addicionalment, l’Establiment Garrallà, podrà establir condicions particulars que regulin l'accés i/o contractació de serveis específics oferts als usuaris del Lloc Web. A aquests productes específics els seran d'aplicació les seves condicions particulars a les quals s'accedirà a l’URL d'aquest servei.

USUARIS I CONDICIONS D'ACCÉS

A aquests efectes, s'entendrà per usuari la persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web.

L'accés, navegació i/o ús al Lloc Web de l’Establiment Garrallà implica per a l'usuari l'acceptació plena i sense reserves, així com la validesa de totes les Condicions Generals recollides en l'última versió actualitzada d'aquest document.

A causa d'això, l'usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

L'accés i/o ús de determinats serveis oferts als usuaris al Lloc Web, pot estar sotmès a certes condicions que, depenent dels casos, substitueixen, modifiquen i/o completen aquestes Normes d'ús, per la qual cosa l'usuari, amb anterioritat a l'accés i/o ús d'aquests serveis i continguts, ha de llegir i acceptar aquestes condicions.

Per accedir als nostres serveis, vostè declara que és major d'edat i que té capacitat legal d'obrar d'acord amb la seva llei nacional.

 

CONTINGUT DEL LLOC WEB

El contingut del lloc web es proporciona amb finalitats informatives respecte als nostres productes i serveis, noticies relacionades amb l’Establiment Garrallà, també conté secció d'articles d'interès per als usuaris, una plataforma digital per a usuaris registrats i de compra en línia, entre altres.

CONDICIONS D'ÚS

L'Usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la legalitat vigent i el present Avís Legal.

De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no fer servir la Web o els serveis que es prestin a través d'ella amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris.

Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la present Web.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres Usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular de la Web presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompen o generin errors en aquests sistemes.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol mena d'alteració en els sistemes informàtics del titular de la Web o de tercers.

L'accés a la Web per part de l'Usuari té caràcter lliure i gratuït; no obstant això, alguns dels productes oferts per l’Establiment Garrallà, a través de la Web, poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del producte i al pagament d'una quantitat de diners en la forma que es determini en les corresponents condicions particulars, cas en el qual, es posaran a disposició de l'Usuari la informació clara i exacta sobre el preu del producte o servei i impostos aplicables.

Si per a la compra de productes servei a la Web, l'Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita.

Si a conseqüència del registre, es dotés l'Usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis.

En conseqüència, l'Usuari és responsable de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per la Web, i es compromet a no cedir el seu ús a tercers, sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes.

Serà responsabilitat de l'Usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·lícit que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari.

En virtut de l'anterior, és obligació de l'Usuari notificar de forma immediata als gestors de la Web, qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat a aquests, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

Mentre no es comuniquin aquests fets, l’Establiment Garrallà quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

Els usuaris del Lloc Web hauran de tenir en compte qualsevol instrucció que, a través de l'e-mail,  estgarralla@andorra.ad , o el seu personal degudament autoritzat, imparteixi.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tota la informació, obres, i prestacions, continguda en el Lloc Web, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge, així com els elements que formen els Continguts (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats,  programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc) està protegida per drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a l’Establiment Garrallà o als seus llicenciadors. Tots els drets reservats.

Els usuaris d'Internet que accedeixin a aquesta web poden visualitzar la informació continguda en la mateixa i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. No es permet, sense perjudici del que recullen les presents Normes d'ús, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada en el Lloc Web, sense autorització prèvia de l’Establiment Garrallà  L'usuari, haurà d'utilitzar els continguts i informacions recollides en el Lloc Web, de forma diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per ús personal i no comercial, sempre que no s'elimini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de l’Establiment Garrallà  o de tercers, és a dir respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció, còpia, distribució o publicació, de qualsevol tipus del contingut de la informació publicada a Web sense autorització prèvia i per escrit a l’Establiment Garrallà queda prohibida.

Així mateix, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en la Web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit de l’Establiment Garrallà,  o, si s'escau, del titular dels drets a què correspongui.

L'Usuari reconeix, en conseqüència, que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de

 

 

tot o part dels continguts d'aquesta Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular de la Web o del titular d’aquests.

 

DRET D'EXCLUSIÓ

L’Establiment Garrallà es reserva el dret d'exclusió temporal o definitiva dels usuaris en qualsevol dels següents supòsits:

a)       Per incompliment de qualsevol de les Condicions Generals d'ús establertes en el present document.

a)       Per incompliment de les lleis, la moral, i l'ordre públic. L'exclusió dels usuaris no suposarà la renúncia de l’Establiment Garrallà a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’Establiment Garrallà no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament de la seva pàgina web ni dels productes o serveis posats a disposició de l'usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis,  tot i que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.

Com s'ha assenyalat, l’Establiment Garrallà no garanteix la disponibilitat permanent d'accés a la pàgina Web o als serveis que aquesta ofereix pel que queda especialment eximit de responsabilitat per deficiències de servei imputables al centre servidor o a xarxes de connexió i pels danys que qualsevol virus informàtic o programa maliciós pogués causar

L’Establiment Garrallà, no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, per la qual cosa l’Establiment Garrallà  no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts de la seva/es pàgina/es web, sent responsabilitat exclusiva dels tercers, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets qualssevol de tercers.

L’Establiment Garrallà no s'obliga a controlar i no controla, ni garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament dels productes o serveis posats a disposició de l'usuari per tercers allotjats fora del Lloc Web, per això exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la falta de disponibilitat,  fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis. L’usuari respondrà dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que l’Establiment Garrallà Pogués patir a conseqüència de l'incompliment per part de l'usuari, de la llei o de qualsevol de les condicions generals recollides en el present acord.

MODIFICACIONS

L’Establiment Garrallà es reserva el dret d'efectuar sense previ avís, i en qualsevol moment, les modificacions que consideri oportunes en el Lloc Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el Lloc Web i qualsevol altre aspecte substancial,  o les condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis del Lloc Web.

Els usuaris, per tal de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de l’Establiment Garrallà, podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l'adreça de correu electrònic estgarralla@andorra.ad .

ENLLAÇOS

En el cas que al Lloc Web es disposessin enllaços o hipervincles feia altres llocs d'Internet, l’Establiment Garrallà no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l’Establiment Garrallà assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades. Sens perjudici de l'anterior, alguns enllaços estaran prèviament negociats o consensuats amb el responsable del contingut enllaçat, de manera que es generi una contraprestació per les accions realitzades lliurement per l'usuari. Aquesta situació no afectarà en cap cas l'exclusió de responsabilitat sobre el contingut enllaçat ni a la independència d'aquest mitjà de comunicació.

Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un enllaç cap al Lloc Web, haurà de garantir que l'Enllaç només permet l'accés a les pàgines o serveis del Lloc Web, però no duu a terme, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, "deep-links", "browsers", manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina web del Lloc Web . Llevat d'aquells signes que formen part de l'Enllaç, l'usuari garantirà que la pàgina web en la qual s'estableixi l'Enllaç no contindrà marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol mena de signe distintiu pertanyent a l’Establiment Garrallà

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

L’Establiment Garrallà considera fonamental la privacitat de les dades dels usuaris i, és per això per què aplica una Política de Privacitat basada en els principis de protecció de dades de la Unió Europea.

Li recomanem que llegeixi atentament la nostra política de privacitat, en la qual se l'informa sobre com i per a què tractarem les seves dades personals .

SALVAGUARDA DE LES NORMES D'ÚS

Si una de les estipulacions de les presents Normes d'ús fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions es mantindrien en els terminis acordats. L’Establiment Garrallà es compromet a substituir l'estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el màxim possible a la intenció inicialment perseguida per les parts.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

L’Establiment Garrallà podrà modificar en qualsevol moment les Condicions Generals, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les Condicions Generals anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes Normes d'ús es regeixen per la Llei del Principat d'Andorra. L’Establiment Garrallà i els usuaris, per la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, respecte a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmet, amb renúncia expressa al seu domini propi o a qualsevol altre que, si s'escau, pogués correspondre'ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals del Principat d'Andorra. Constitueix aquest contracte l'expressió completa i íntegra de l'acord entre l’Establiment Garrallà i l'usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre ambdues parts.

 


POLÍTICA DE PRIVADESA SUPERMERCAT GARRALLÀ

L’Establiment Garrallà es compromet a protegir la seva privacitat i complir amb la legislació de protecció de dades aplicable, tant la Llei 29/2021, del 28 d'octubre de qualificada de dades personals (LQPD), els reglament que la desenvolupen i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), en les activitats de tractament que li siguin d’aplicació, d’acord amb l’article 3.2 d’aquesta norma. Aquesta Política de Privacitat busca donar a conèixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals que faciliti o recollim a través del nostre lloc web www.garralla.ad (en endavant, "Lloc Web").

L’Establiment Garrallà com a responsable del present lloc web, de conformitat amb les normatives esmentades, comunica que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de caràcter tècnic i organitzatiu, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades.

Li recordem la importància de llegir aquesta Política de Privacitat en cadascuna de les ocasions en què vagi a utilitzar el Lloc Web, ja que aquesta pot patir modificacions.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Identitat: ESTABLIMENTS GARRALLÀ

Adreça: AV. Sant Antoni 6, AD400 La Massana, Principat d'Andorra

NRT: F-012382-Y 

Correu electrònic: estgarralla@andorra.ad[MG1] 

TIPOLOGIA DE DADES TRACTADES

Com usuari del lloc Web

El Responsable del Tractament accedirà i tractarà totes les dades que l'usuari del lloc web hagi facilitat directament en un formulari, per correu electrònic o postal, en la plataforma de compra en línia de l’Establiment Garrallà en cas que l'usuari del lloc web faci ús d'aquesta plataforma, com un Usuari Registrat de compra en línia, i aquells que es generin en el curs de la relació comercial/contractual, o que siguin proporcionats per tercers - sempre que existeixi un causa que legitimi la cessió de les dades. Si ets usuari del lloc web www.garralla.ad (d'ara endavant, el “Lloc web”), l’Establiment Garrallà tractarà les següents dades personals: nom, cognoms, correu electrònic , número de telèfon i aquelles dades personals que Vostè pugui proporcionar a l’Establiment Garrallà per a la gestió i resolució de les seves consultes, sol·licituds, reclamacions, incidències i/o suggeriments.

Si accedeix a la plataforma de compra en línia de l’Establiment Garrallà

Si accedeix a través del Lloc web a la plataforma de compra en línia de l’Establiment Garrallà, tractara les següents dades personals: Nom i cognoms, adreça, email, telèfon, nom empresa, mitjans de pagament, dades aportades pel propi usuari.

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES I BASES LEGITIMADORES

La recollida i el tractament de les dades personals que es faciliten al RESPONSABLE a través de diversos mitjans es realitzen d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i amb l’exclusiva finalitat de garantir els serveis sol·licitats.

En cadascun dels mitjans, el RESPONSABLE informa detalladament del tractament de les dades i la finalitat en què es poden utilitzar, sempre requerint la seva autorització.

A continuació es detalla el tipus de tractament, les finalitats i els períodes de conservació de les dades personals:

Tractaments necessaris per al compliment de les obligacions legals a les quals està subjecte l’Establiment Garrallà.

l’Establiment Garrallà necessitarà tractar les dades personals dels interessats per a complir amb les diferents obligacions legals que a cada moment li resultin exigibles.

Aquestes obligacions existiran i s'hauran de complir fins i tot una vegada acabada la relació contractual, segons sigui procedent en cada cas.

A conseqüència de tals obligacions legals, l’Establiment Garrallà durà a terme els següents tractaments:

Servei de reclamacions i atenció al client. l’Establiment Garrallà tractarà les seves dades (nom, telèfon i correu electrònic) per a gestionar de les sol·licituds, peticions, preguntes o reclamacions que pugui traslladar a l’Establiment Garrallà per mitjà del canal del Servei d'Atenció al Client en relació amb la compra o els serveis rebuts. Aquest tractament és necessari perquè l’Establiment Garrallà compleixi amb les seves obligacions legals.

Compliment de les obligacions legals. l’Establiment Garrallà tractarà les seves dades personals per al compliment de les obligacions d'índole comptable, legal, fiscal i administrativa a les quals l’Establiment Garrallà està obligat. Aquest tractament és necessari perquè l’Establiment Garrallà compleixi amb les obligacions legals que poguessin derivar de la relació mantinguda amb Vostè, incloent-hi l'atenció dels drets en matèria de protecció de dades.

Gestió de peticions d'exercici de drets LQPD. Atenció de les consultes i reclamacions realitzades per les persones que exerceixin els seus drets en matèria de protecció de dades. Aquest tractament és necessari perquè l’Establiment Garrallà compleixi amb les seves obligacions legals.

Tractaments realitzats amb base en el consentiment de l'interessat.

Sempre que l'interessat hagi prestat el seu consentiment, l’Establiment Garrallà podrà dur a terme els següents tractaments de dades:

Gestionar i resoldre consultes, sol·licituds, reclamacions, incidències o suggeriments, a través del canal de contacte del Lloc web, a través de contacte telefònic, en el punt de venda, a través de les xarxes socials, o mitjançant correu electrònic. En funció del que vulgui sol·licitar, l’Establiment Garrallà podrà tractar les dades personals que Vostè pugui proporcionar per a la gestió i resolució de la seva sol·licitud, per a resoldre qualsevol incidència de caràcter informàtic relacionada amb el Lloc web, així com qualsevol reclamació, incidència, suggeriment o consulta relacionada amb els productes i serveis de l’Establiment Garrallà.

Enviament de comunicacions comercials de productes i/o serveis propis i/o de tercers. Si Vostè ha atorgat el seu consentiment, li enviarem comunicacions comercials de productes i/o serveis propis i/o de tercers. [MG2] Si Vostè consent la recepció de comunicacions comercials, l’Establiment Garrallà podrà tractar les dades personals que ens hagi facilitat per a l'enviament de comunicacions comercials de productes, serveis i/o promocions pròpies i/o de tercers que puguin ser atractives per a Vostè. L’Establiment Garrallà informa que podrà revocar el seu consentiment al fet que les seves dades siguin tractades amb aquesta finalitat, en qualsevol moment, mitjançant els mitjans descrits en la present clàusula informativa.

Si vostè es dona d'alta com a Client Registrat de l’Establiment Garrallà a través del formulari registre únic, l’Establiment Garrallà tractarà les seves dades amb el seu consentiment per a la sol·licitud del servei a domicili, compra telefònica, sol·licitud d'encàrrecs i reserves de productes i sol·licitud de factures i devolucions.

Tractament necessari per al desenvolupament de la relació contractual existent entre l’Establiment Garrallà i l'interessat.

El tractament de les dades personals dels interessats que s'indica a continuació es durà a terme per ser necessari per a la formalització, el desenvolupament, control, manteniment i compliment de la relació existent entre l’Establiment Garrallà i l'interessat:

Enregistrament compra online de l’Establiment Garrallà. Si Vostè es dona d'alta en la plataforma de compra en línia de l’Establiment Garrallà com a Usuari Registrat de comerç electrònic, li donarem d'alta, identificarem i gestionarem el seu perfil com a Usuari Registrat de comerç electrònic. l’Establiment Garrallà tractarà les dades facilitades per l'Usuari Registrat de ecommerce (nom, cognoms, telèfon, correu electrònic, número d’identificació personal, adreça postal) per a poder satisfer la seva petició de donar-se d'alta en la plataforma de compra en línia de l’Establiment Garrallà com a Usuari Registrat de comerç electrònic i així poder gestionar tots els serveis oferts per l’Establiment Garrallà i contractats per aquest.

Compra online. Si Vostè realitza una compra en línia gestionarem la seva compra i el lliurament dels productes. l’Establiment Garrallà tractarà les seves dades (nom, cognoms, telèfon, correu electrònic, número d’identificació personal, data de naixement, adreça postal, mitjà de pagament) per a gestionar la sol·licitud de compra i lliurament de productes traslladat per Vostè. En el marc de la gestió d'aquests tràmits l’Establiment Garrallà podrà remetre-li comunicacions relacionades amb la prestació d'aquest servei i sobre el seguiment del lliurament dels seus productes.

Si vostè realitza una compra telefònica, accepta les condicions generals de contractació de compra telefònica que l’Establiment Garrallà posarà a la seva disposició prèviament a la contractació del servei. l’Establiment Garrallà tractarà les seves dades personals (nom, cognoms, número d’identificació personal, telèfon, adreça postal) per a gestionar la sol·licitud de compra i lliurament de productes traslladada per Vostè. En el marc de la gestió d'aquests tràmits l’Establiment Garrallà podrà remetre-li comunicacions relacionades amb la prestació d'aquest servei i sobre el seguiment del lliurament dels seus productes.

Si Vostè realitza un encàrrec de productes, l’Establiment Garrallà gestionarà aquesta sol·licitud per encàrrec de productes i lliurament dels productes encarregats. l’Establiment Garrallà tractarà les dades facilitades (nom, cognoms, telèfon, correu electrònic) per a gestionar l'encàrrec i lliurament dels productes encarregats en els terminis acordats.

Si Vostè realitza una reserva de productes, l’Establiment Garrallà gestionarà aquesta sol·licitud de reserva de productes i lliurament dels productes reservats. l’Establiment Garrallà tractarà les dades facilitades (nom, cognoms, telèfon, correu electrònic) per a gestionar la reserva i lliurament dels productes reservats en els terminis acordats.

Si Vostè sol·licita una factura, l’Establiment Garrallà tractarà les seves dades personals (nom i cognoms, adreça postal, número d’identificació personal o d’empresa, telèfon, correu electrònic) per a gestionar la seva sol·licitud d'emissió de factures corresponents als productes adquirits.

Gestionar i resoldre consultes, sol·licituds, reclamacions, incidències o suggeriments en el marc del servei d'Atenció al Client, a través del formulari de contacte del Lloc web o mitjançant correu electrònic. l’Establiment Garrallà posarà a la seva disposició l'opció d'accedir a diferents formularis en funció de la consulta, sol·licitud, reclamació o acció que vulgui sol·licitar a l’Establiment Garrallà. En funció del que vulgui sol·licitar, l’Establiment Garrallà podrà tractar les dades personals que Vostè pugui proporcionar com a client de l’Establiment Garrallà per a la gestió i resolució de la seva sol·licitud, per a resoldre qualsevol incidència de caràcter informàtic relacionada amb el Lloc web, així com qualsevol reclamació, incidència, suggeriment o consulta relacionada amb els productes i serveis de l’Establiment Garrallà.

 

 

 

 

 

Tractaments emparats en l'interès legítim de l’Establiment Garrallà

Addicionalment, si Vostè s'ha donat d'alta en la plataforma de l’Establiment Garrallà com a Usuari Registrat, l’Establiment Garrallà podrà tractar les seves dades personals per a les següents finalitats:

Si Vostè és un Usuari Registrat de comerç electrònic i/o Client Registrat, li enviarem comunicacions comercials de productes i/o serveis de l’Establiment Garrallà. l’Establiment Garrallà tractarà les seves dades personals (nom i correu electrònic) per a l'enviament, tant per mitjans ordinaris com electrònics, d'informació comercial sobre productes i serveis de l’Establiment Garrallà, anàlegs als que l'Usuari Registrat de comerç electrònic i/o el Client Registrat hagi comprat.

L'informem que l'interès predominant de l’Establiment Garrallà en la realització d'aquest tractament de dades és mantenir la nostra relació amb l'Usuari Registrat de comerç electrònic i/o Client Registrat donant d'alta nous productes i oferint-li informació sobre els productes i/o serveis anàlegs que poden ser interessants per a l'Usuari Registrat i/o Client Registrat, la qual cosa li permet a l’Establiment Garrallà continuar amb la seva activitat econòmica i créixer dins del sector. No obstant això, podrà oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions comercials o obtenir més informació sobre l'interès legítim de l’Establiment Garrallà, seguint les indicacions establertes en aquesta clàusula.

L’Establiment Garrallà vol dur a terme aquests tractaments perquè té en ells un «interès legítim» i perquè, a més, l’Establiment Garrallà entén que no perjudiquen la privacitat de l'Usuari Registrat de comerç electrònic i/o Client Registrat ni impedeixen la protecció de les seves dades personals. Sobre aquests tractaments l'Usuari Registrat de comerç electrònic i/o Client Registrat té dret a (i) obtenir més informació sobre en què consisteix exactament aquest interès legítim, (ii) a saber com ha arribat l’Establiment Garrallà a la conclusió que no perjudiquen la seva privacitat, (iii) o directament a oposar-se a ells.

En relació amb tot l'anterior, i d'acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, l’Establiment Garrallà ha contemplat aquest interès legítim d’acord l’article 3.i) del Decret 391/2022, del 28-9-2022 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la LQPD.

COMUNICACIÓ DE DADES A TERCERS

Tractem les seves dades personals de forma confidencial d’acord amb la Llei 29/2021, Qualificada de Protecció de Dades Personals (d’ara endavant, la “LQPD”) i els  reglaments que la desenvolupen.

No venem, lloguem ni compartim la seva informació personal amb tercers, només es cediran dades en els següents casos:

-        quan sigui necessari per complir amb una sol·licitud que vostè hagi realitzat ;

-        quan sigui requerit per la llei o una ordre judicial;

-        quan sigui necessari per protegir els nostres drets o propietat; o

-        quan vostè hagi donat el seu consentiment exprés per compartir la seva informació.

 

Veracitat i actualització de les dades

És important que les dades personals que tenim sobre vostè siguin lícites, adequades, pertinents, exactes i actuals. Vostè és responsable de l’exactitud de la informació que ens proporciona i ha d’informar-nos de qualsevol alteració en la informació que ens proporcioni. Les dades aportades que no compleixin els requisits esmentats amb anterioritat eximiran de responsabilitat al RESPONSABLE.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

L’Establiment Garrallà l'informa que, per a prestar els nostres serveis, no es preveuen transferències internacionals, i en tot cas sobre la base de l'existència d'una decisió d'adequació i/o garanties adequades, clàusules contractuals tipus, normes corporatives vinculants i/o sol·licitud de certificacions o codis de conducta aprovats i reconeguts.

 

DECISIONS AUTOMATITZADES

L’Establiment Garrallà no elabora perfils ni realitza decisions automatitzades.

 

EXERCICIS DE DRET EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

DRET

CONTINGUT

CANALS D'ATENCIÓ

Accés

Podrà consultar les seves dades personals incloses en fitxers del RESPONSABLE.

estgarralla@andorra.ad

 

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes

Supressió

Podrà sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals

Oposició

Podrà demanar que no es tractin les seves dades personals.

Limitació del tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:

- Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les seves dades.

- Quan el tractament és il·lícit, però s’exerceixi el dret a la supressió de les seves dades.

- Quan el RESPONSABLE no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessiti per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

- Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

Portabilitat

Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat, així com a transmetre'ls a una altra entitat.

L'usuari haurà d'especificar quin dret desitja exercitar, així com còpia de les seves dades identificatives (ex. DNI/Passaport/NIA). En cas que, per verificar la seva identitat, necessitem dades addicionals a les quals ens facilitis, els ho farem saber.

 

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d'acord amb la normativa, pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça estgarralla@andorra.ad

 

Si ha prestat el seu consentiment, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. La sol·licitud haurà d'adreçar-la a l'adreça estgarralla@andorra.ad o bé escrivint al nostre domicili social en Av. Sant Antoni 6 – AD400 La Massana .

 

D’igual manera, Vostè té dret a presentar una reclamació per l’ús que el RESPONSABLE realitza de les seves dades personals davant l’autoritat de control competent( www.apda.ad).

 

SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

Implementem les degudes mesures de seguretat a les dades personals que tractem, respectant els requeriments legals previstos per la LQPD i els reglaments que la desenvolupen.

Hem adoptat les mesures necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Així mateix, el RESPONSABLE garanteix que ha implementat mecanismes per a:

-        Garantir la confidencialitat, integritat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

-        Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

-        Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.

-        Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si s'escau.

TRACTAMENT DE DADES DE MENORS D' EDAT

Els serveis que ofereix l’Establiment Garrallà de Venda a distància, no van dirigits a menors 16 anys. Per tant, en cas de tractar-se de menors de 16 anys, han de ser els seus pares, mares i/o tutors qui autoritzin el tractament de les dades del menor.

El RESPONSABLE vetllarà, de forma raonable, per garantir que cap menor de 16 anys accedeix als serveis de Venda a distància que ofereixen tenint en compte la tecnologia disponible.

Per aquest motiu, cal tenir en compte que el RESPONSABLE podrà contactar amb l’usuari/a per tal de comprovar l’edat real i verificar que coincideix amb la comunicada al formulari i/o contracte corresponent. Si per algun error obtenim informació d’un menor d’edat, l’eliminarem el més ràpid possible.

ÚS DE GALETES (COOKIES)

L'accés a la nostra web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar-lo a vostè com un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com puguin ser visites o pàgines concretes que visiti.

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s'emmagatzemin al seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

Per a més informació, visita la nostra  Política de Galetes.[MG3] 

ENLLAÇOS A TERCERS

El nostre lloc web pot contenir enllaços a llocs web de tercers. No som responsables del contingut, les polítiques de privacitat o les pràctiques d'aquests llocs web. Li recomanem que revisi les polítiques de privacitat i els termes i condicions d'ús de qualsevol lloc web de tercers que visiti.


MODIFICACIONS

Ens reservem el dret de modificar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Els canvis seran efectius quan siguin publicats al nostre lloc web. Es recomana revisar periòdicament aquesta Política de Privacitat per estar al tant de qualsevol canvi.

Data d’última modificació: desembre de 2023