Condicions d'ús

1. Àmbit d'aplicació

Les presents Condicions Comercials Generals seran vàlides per a totes les comandes realitzades a través de la pàgina web www.garralla.ad. Li preguem que llegeixi atentament les presents Condicions Comercials Generals abans de demanar productes en aquest lloc web. Mitjançant la realització d'una comanda dels nostres productes, declara la seva conformitat amb les disposicions següents i confirma estar facultat per a la conclusió de contractes amb caràcter jurídicament vinculant i tenir com a mínim 18 anys d'edat. Només acceptarem totes aquelles regulacions que difereixin del que aquí es disposa si les hem confirmat prèviament per escrit. Això també serà aplicable a una desviació respecte d'aquesta clàusula de la forma escrita.

2. Part contractant

Aquest lloc web per a la venda de mercaderies a través d'internet és operat per Establiments Garrallà, Av. de Sant Antoni, 6, AD400 La Massana. També pot utilitzar aquesta adreça per presentar reclamacions i reclamar drets de garantia.

El nostre servei d'atenció al client està a la seva disposició per a qualsevol qüestió:  estgarralla@andorra.ad

3. Conclusió del contracte

Les seves comandes a través de la pàgina web són ofertes vinculants per a la conclusió dels corresponents contractes de compravenda amb Establiments Garrallà. Queda a la nostra discreció acceptar aquestes ofertes en el termini de 14 dies a partir de la seva recepció o rebutjar-les mitjançant l'enviament d'un comunicat corresponent. El contracte de compravenda vinculant sobre la mercaderia demanada no es perfecciona fins a la nostra acceptació de la seva comanda. Aquesta acceptació es declara mitjançant l'enviament de la mercaderia demanada.

Per la present declara el seu consentiment explícit perquè es verifiqui la seva solvència mitjançant consultes a agències de qualificació creditícia, entitats creditícies i agències de referències autoritzades oficialment. En el cas de dades de solvència negatius, ens reservem el dret a rebutjar l'acceptació de la comanda. Així mateix, ens reservem el dret a rebutjar comandes de clients quan hi hagi motius que fonamentin la suposició que el client incompleix les Condicions Comercials Generals, està implicat en activitats fraudulentes o altres activitats delictives rellevants, o quan hi hagi altres motius importants.

4. Disponibilitat

Els productes i preus seran vàlids tal com s'indica en el lloc web; els productes estaràn disponibles mentre hi hagi estoc. Reservat el dret a modificar en tot moment i sense previ avís els productes indicats en el lloc web, així com a limitar el nombre de productes que pot comprar un usuari. 

Queda exclosa tota responsabilitat per falta d'estoc i no-disponibilitat de productes. 

Queda estrictament prohibida tota revenda comercial o comercialització d'aquells productes que s'hagin comprat en el lloc web.

Establiments Garrallà  es reserva el dret a limitar el nombre de productes venuts a un client. 

Establiments Garrallà es reserva el dret a rebutjar comandes d'un client si hi ha motius raonables per creure que el client en qüestió infringeix aquests Termes i condicions o que està implicat en activitats fraudulentes o altres activitats delictives.

Cal tenir en compte que, després de la confirmació de la comanda, no es podran atendre els desitjos de modificació ni les comandes d'anul·lació.

5. Reserva de prestació en el cas de mercaderia no suministrable

Si la mercaderia demanada no es pot subministrar en el termini de 30 dies a partir de l'endemà de la seva comanda, podrem desistir del contracte, encara que prèviament li haguéssim confirmat la conclusió el contracte. En el cas de rescissió, l'informarem sobre la no-disponibilitat i li reemborsarem immediatament les contraprestacions que ja hagués efectuat.

6. Preu i costos addicionals

El preu total de la seva comanda, inclosos tots despeses addicionals i d'enviament, s'indicava a la pàgina anterior o es mostrarà al finalitzar el procés de check-out. Mitjançant la confirmació de la comanda, declara la seva conformitat amb el preu de la mercaderia. No serà possible un ajust posterior dels preus. 

La venda de productes es realitza a través de Establiments Garrallà situada a Andorra. Cal tenir en compte que, en el cas de pagaments estrangers amb targeta de crèdit, l'entitat creditícia que ha emès la targeta pot cobrar una taxa sobre les vendes a l'estranger (aprox. 1-2%).

7. Condicions de pagament

El preu de compra de la mercaderia demanada serà pagador amb la tramitació de la seva comanda per part de Establiments Garrallà. El pagament pot efectuar-se mitjançant targeta de crèdit (Visa i Mastercard) (indicant les dades de la seva targeta en el lloc web). Només pot compensar el nostre dret a pagament mitjançant exigible indiscutible o fixat en ferm. 

En el cas de pagament amb targeta de crèdit, ens reservem el dret a verificar la validesa de la targeta, així com a comprovar el marc de compensació del deute i les dades de la direcció. En el cas que l'entitat creditícia ens denegui l'aprovació del pagament, no assumim la responsabilitat derivada de retards o de la no-execució de lliuraments.

8. Subministrament i reserva de propietat

El subministrament de la mercaderia demanada és realitzada pel servei de repartiment contractat per nosaltres, normalment en el termini de 5-7 dies laborables a partir de l'endemà de la seva comanda, realitzant el lliurament en la direcció de enviament consignada per vostè.

Si així ho desitja, procurarem lliurar la mercaderia en una data concreta, però normalment no podem comprometre'ns a això de forma vinculant. Fins que s'hagi satisfet la totalitat del preu de compra, la mercaderia serà de la nostra propietat.

Quan se li lliuri la mercaderia, haurà de comprovar que l'enviament sigui correcte i estigui complet.

9. Dret d'anul·lació

Com a consumidor, sense necessitat d'indicar els motius, en el termini de 14 dies després de la recepció de la mercaderia, pot anul·lar la seva comanda, desistint així del contracte. El termini de 14 dies comença el dia després de la recepció de la mercaderia. En el cas que s'exerceixi aquest dret dins de termini, deixarà d'estar vinculat a la seva comanda. Els productes personalitzats estan exclosos del dret de cancel·lació.  

Per al compliment del termini, és suficient l'expedició dins de termini. Els productes han d'estar en el seu estat original, amb l'embalatge original, havent d'adjuntar l'albarà de devolució als mateixos. 

En el cas d'anul·lació, haurà de realitzar la devolució de la mercaderia a l'adreça indicada en el nostre lloc web, en l'opció de menú "Atenció a el client - devolucions". L'enviament es realitzarà per compte i risc de Establiments Garrallà, vostè haurà d'assumir les despeses corrents (enviament estàndard sense assegurar) de la devolució, llevat que la mercaderia subministrada no es correspongui amb la mercaderia demanada. La devolució s'ha d'efectuar com a màxim 14 dies després de la declaració de l'anul·lació. 

El reemborsament dels costos no es realitzarà fins que la mercaderia arribi sense usar-se i en el seu estat original a l'adreça esmentada.

Haurà d'assumir les despeses corrents de la devolució, quan la mercaderia subministrada no es correspongui amb la mercaderia demanada i quan el preu dels productes a retornar no superi un import de 40 euros o, en el cas d'un preu superior, quan en el moment de l'anul·lació encara no hagi satisfet la contraprestació o un pagament parcial acordat contractualment. En cas contrari, la devolució serà gratuïta per a vostè. 

Només restituirem les despeses d'enviament i devolució (en el cas d'un valor de mercaderia superior a 40 euros) corresponents a despeses estàndards. 

En general, els vals de descompte i productes personalitzats no admeten canvis ni devolucions.

Si decideixes tornar només part d'una comanda que has comprat amb un descompte o promoció, l'import del reemborsament estarà subjecte a l'import mínim de compra aplicable a la promoció, ajustant-se el valor del descompte segons correspongui, i se't retornarà únicament l'import de l'article retornat. Si la deducció dels articles retornats resulta en una quantitat inferior a l'import mínim de compra, el descompte s'ha de deduir de l'import del reemborsament. Per exemple, si s'havia aplicat un 10% de descompte per un import mínim de compra de 100, el descompte deixarà de ser aplicable si la deducció dels productes retornats resulta en un valor de comanda inferior a 100.

10. Responsabilitat

Establiments Garrallà respondrà davant vostè només en el cas de danys ocasionats de forma intencionada o amb negligència greu. 

L'anterior limitació de la responsabilitat serà vàlida per a tots els drets a indemnització per danys i perjudicis, independentment del seu fonament jurídic, incloent actes il·lícits; no serà vàlida en el cas d'una eventual responsabilitat en virtut de la Llei sobre productes defectuosos a causa d'una propietat garantida o en el cas de lesió a el cos ia la vida. 

L'exclusió o la limitació de la responsabilitat d'indemnització per danys i perjudicis de conformitat amb els apartats anteriors també serà vàlida per a aquelles reclamacions contra col·laboradors o mandataris de Establiments Garrallà

11. Clàusula d'excepció

Si una disposició d'aquestes Condicions Comercials Generals fos o resultés no vàlida o inexigible, això no afectarà la vigència de les disposicions restants.

12. Exclusió de la cessió

Només podrà cedir els seus drets contractuals a tercers mitjançant el consentiment per escrit de Establiments Garrallà

13. Dret aplicable

Els contractes conclosos tenint en compte les presents Condicions Comercials Generals estaràn subjectes al dret dels Tribunals del Principat d'Andorra quedant exclosa tota remissió ulterior a legislació estrangera. Andorra serà el fur competent per a tots aquells conflictes que es derivin de les presents Condicions Comercials Generals o que es produeixin en relació amb les mateixes. Establiments Garrallà. també esta facultada a querellar al domicili del client.